ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Rub Gallery

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) Vás informují o tom, jak Rub Gallery provozovaná Mgr. Davidem Vodou, IČO: 739 65 014, se sídlem Komenského 897/10, 779 00 Olomouc (dále jen jako „Galerie“), získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje.

Tyto Zásady popisují účely zpracování osobních údajů, způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, případných příjemcích osobních údajů, době uchovávání osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Tyto Zásady se vztahují i na webové stránky www.rubgallery.com (dále jen jako „Webové stránky“), které provozuje Galerie.

Galerie chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Galerii prioritou.

1. Obecná ustanovení

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 • zpracování osobních údajů návštěvníků Webových stránek prováděné Galerií během návštěvy Webových stránek;
 • zpracování osobních údajů zákazníků Galerie;
 • zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Galerie;
 • zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Galerie;
 • zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu uděleného Galerii.

Cílem těchto Zásad vydaných Galerií v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „GDPR“), je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Galerie jako správce osobních údajů zpracovává o fyzických osobách při poskytování svých služeb a k jakým účelům a jak dlouho Galerie tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak mohou tato práva uplatňovat.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. března 2022 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem splnění informační povinnosti Galerie jako správce dle čl. 13 a čl. 14 GDPR.

2. Správce osobních údajů

Galerie je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR. Galerie tedy shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

3. Pověřenec osobních údajů

Galerie není povinna jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů tak v Galerii nebyl jmenován.

Galerie jako správce osobních údajů lze kontaktovat písemně na adrese:

Mgr. David Voda

Komenského 897/10,

779 00 Olomouc

Případně na následující e-mailové adrese: info@rubgallery.com

4. Osobní údaje zpracovávané Galerií

Osobním údajem je dle čl. 4 odst. 1 GDPR jakákoli informace, která se vztahuje k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovanou osobou jsou v tomto případě:

 • návštěvníci Webových stránek;
 • zákazníci Galerie;
 • adresáti obchodních sdělení.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V souvislosti s poskytováním služeb Galerií může docházet ke zpracování níže uvedených osobních údajů.

4.1. Základní osobní identifikační údaje

 • jméno a příjmení;
 • adresa bydliště, sídla či provozovny;
 • IČO, DIČ.

4.2. Kontaktní údaje

 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • kontaktní adresa.

4.3. Platební údaje

 • číslo bankovního účtu;
 • údaje o provedených platbách;
 • další údaje z daňových dokladů.

4.4. Záznam písemné komunikace

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Galerií.

5. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů zákazníků a návštěvníků Webových stránek

Při podnikatelské činnosti Galerie spočívající v prodeji uměleckých děl a dalšího zboží zákazníkům a při návštěvě Webových stránek dochází ke zpracovávání osobních údajů zákazníků a návštěvníků Webových stránek.

Při návštěvě Webových stránek dochází ke zpracovávání souborů cookies, pro bližší informace o tom, jaké soubory cookies a jakým způsobem Galerie tyto soubory zpracovává, navštivte sekci Cookies na webových stránkách www.rubgallery.com.

Osobní údaje zákazníků mohou být Galerií zpracovávány z následujících právních důvodů:

5.1. Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Galerie uzavírá se zákazníky smlouvy, na jejichž základě dochází k prodeji předmětů nabízených Galerií. Z hlediska plnění smluvních povinností tedy Galerie zpracovává osobní údaje zákazníků primárně z toho důvodu, aby dostála svým smluvním závazkům vůči zákazníkům.

Při uzavírání kupní smlouvy poskytují zákazníci Galerii následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa bydliště, resp. fakturační adresa,
 • telefonní číslo,
 • e-mailová adresa,
 • platební údaje,
 • při další písemné komunikaci s Galerií pak osobní údaje obsažené v komunikaci.

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi Galerií a daným zákazníkem a dále po dobu pěti let od jeho ukončení.

5.2. Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Galerie zpracovává osobní údaje v případech, kdy je to nutné k plnění zákonných povinností ukládaných Galerii relevantními právními předpisy. Zejména se jedná o osobní údaje, jejichž prostřednictvím může Galerie prokázat, že splňuje povinnosti ukládané GDPR. Galerie například uchovává data, která dokládají, že zákazníci udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

5.3. Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Galerie

Galerie má oprávněný zájem na neustálém zlepšování svých služeb, z toho důvodu Galerie může analyzovat chování svých zákazníků a návštěvníků Webových stránek, aby mohla svou nabídku nadále vylepšovat.

Dále může Galerie zpracovávat osobní údaje za účelem vyhodnocování eventuálních bezpečnostních rizik a jejich odstranění, aby byl zachován nejvyšší bezpečnostní standard Webových stránek. Galerie dbá na prevenci, detekci a potírání podvodů a dalších nezákonných nebo neoprávněných aktivit v rámci využívání Webové stránky.

Galerie také zpracovává osobní údaje pro účely své obrany v případě soudního sporu.

Osobní údaje je Galerie za tímto účelem oprávněna uchovávat po dobu promlčecí lhůty dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

5.4. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Galerie dále zpracovává osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení, byl-li k tomu udělen souhlas. Souhlas je možné vzít kdykoliv zpět.

Pro marketingové účely Galerie zpracovává zejména kontaktní údaje (typicky e-mailovou adresu), případně základní osobní identifikační údaje.

Osobní údaje za výše uvedenými účely Galerie uchovává po dobu udělení souhlasu k jejich zpracovávání.

6. Předávání osobních údajů třetím stranám

Galerie při své podnikatelské činnosti využívá odborné služby třetích osob. Pokud tyto třetí osoby zpracovávají osobní údaje předané Galerií, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v souladu s pokyny udělenými jim Galerií a nesmí je využívat jinak.

Konkrétně se jedná o:

 • externí poskytovatele daňového poradenství a účetních služeb;
 • externí poskytovatele právních služeb;
 • externí poskytovatele marketingových služeb;
 • externí poskytovatele cloudových služeb;
 • externí vývojáře softwaru;
 • externí poskytovatele služeb správy IT systémů, počítačové sítě a hardwaru.

Se zpracovateli osobních údajů dle předešlého odstavce má Galerie uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako tyto Zásady.

Galerie dále v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a dalším orgánům veřejné moci, pokud Galerii takovou povinnost ukládají příslušné právní předpisy. Zejména může Galerie předávat jakékoliv osobní údaje uvedené v těchto Zásadách orgánům činným v trestním řízení, pokud o ně v souladu s právními předpisy upravujícími trestní řízení požádají.

Galerie osobní údaje nepředává mimo EU či mezinárodním organizacím a ani neprovádí automatizované individuální rozhodování.

7. Zabezpečení osobních údajů

Galerie zavedla a udržuje nezbytná technická a organizační opatření, procesy vnitřní kontroly a opatření k zajištění bezpečnosti informací v souladu s nejlepší péčí o své uživatele, která odpovídá možnému hrozícímu riziku pro subjekty údajů. Zároveň Galerie zohledňuje stav technologického vývoje s cílem chránit osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou zahrnovat zejména:

 • přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců a členů orgánů Galerie a subjektů spolupracujících s Galerií, kteří mají přístup k osobním údajům;
 • školení zaměstnanců Galerie;
 • pravidelné zálohování dat;
 • implementace postupů pro obnovu dat;
 • stanovení postupů pro případ bezpečnostních incidentů;
 • fyzická ochrana zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje;
 • softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje.

Zaměstnanci a členové orgánů Galerie a subjekty spolupracující s Galerií jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se při vykonávání činností pro Galerie dozvědí, a to i po skončení pracovního poměru, členství v orgánech Galerie nebo spolupráce s Galerií. Podepsané prohlášení o mlčenlivosti je součástí pracovní smlouvy zaměstnance Galerie i smluv uzavíraných s členy orgánů Galerie a spolupracujícími subjekty.

8. Práva k osobním údajům

Pokud uplatníte jakékoliv své právo uvedené níže v čl. 9.1. až 9.8. těchto Zásad, nebo zaručené Vám relevantními platnými a účinnými právními předpisy, Galerie Vás následně informuje o přijatých opatřeních, případně o vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud to bylo předmětem Vaší žádosti. Dále Galerie v tomto smyslu vyrozumí i každého příjemce osobních údajů, kterému byly Vaše osobní údaje poskytnuty podle čl. 7. těchto Zásad, pokud takové vyrozumění bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pro uplatnění práv a/nebo získání příslušných informací můžete kontaktovat Galerie prostřednictvím e-mailu info@rubgallery.com nebo písemně na adrese sídla Galerie uvedené v čl. 3 těchto Zásad.

Pokud budete svá práva uplatňovat, je Galerie oprávněna od Vás požadovat poskytnutí některých Vašich identifikačních údajů, které jste Galerie dříve poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán osobou, jejíž osobní údaje Galerie zpracovává.

Galerie se zavazuje zaslat odpověď nebo vyjádření nejpozději do jednoho měsíce po obdržení Vaší žádosti. V odůvodněných případech si Galerie vyhrazuje právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce.

8.1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zahrnuje především právo získat od Galerie:

 • potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje;
 • informace o účelech zpracování Vašich osobních údajů;
 • informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů;
 • informace o příjemcích, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • informace o plánované době zpracování Vašich osobních údajů;
 • informace o existenci práva požadovat od Galerie opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás;
 • informace o skutečnosti, zda jste předmětem rozhodnutí Galerie založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, a to včetně automatizovaného profilování na základě Vašich osobních údajů;
 • informace o vhodných zárukách při předání Vašich osobních údajů mimo EU.

Galerie poskytne první kopii osobních údajů vždy zdarma.

V případě opakované žádosti je Galerie oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.

8.2. Právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů

Dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás Galerie zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů, které o Vás Galerie zpracovává. Opravu nebo doplnění Galerie provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na své technické možnosti.

8.3. Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Dle čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud Galerie neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Galerie prohlašuje, že má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány, nebo v případě, že uplynula doba zpracování osobních údajů stanovená těmito Zásadami nebo právními předpisy.

8.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dle čl. 18 GDPR máte v případě, že popíráte přesnost Vašich osobních údajů, důvody jejich zpracování, nebo podáte námitku proti jejich zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, právo na omezení zpracovávání Vašich osobních údajů Galerií, a to na dobu potřebnou k ověření oprávněnosti Vašeho podnětu, resp. námitky.

8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které jste Galerii poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte v této souvislosti právo žádat Galerii o předání Vašich osobních údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze Vaší žádosti vyhovět.

8.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů Galerií.

V případě, že Galerie neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Galerie zpracování Vašich osobních údajů na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

8.7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud je udělen Galerii souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adrese sídla Galerie, nebo prostřednictvím e‑mailové adresy info@rubgallery.com.

8.8. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekty osobních údajů právo podat stížnost týkající se zpracovávání svých osobních údajů ze strany Galerie, a to u níže uvedeného správního úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 727/27
170 00 Praha 7

Webové stránky úřadu: www.uoou.cz

9. Aktualizace Zásad

Galerie tímto upozorňuje, že je oprávněna tyto Zásady upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na Webových stránkách.